กระดานสนทนา ทต.ห้องแซง                กระดานสนทนาศิษย์เก่าซ.ค.                    ติดต่อเรา/Contac Us

   หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
  ข้อมูลจำนวนประชากร

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

ท.ต.ห้องแซง

1 สิงหาคม 2559
จัดซ้อครุภัณฑ์การเกษตร งานกิจการประปา

ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1 กันยายน 2559
โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าชาด หมู่ 9
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 โรงเรียนบ้านโสกสาน
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านห้องแซง ม.11
ซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกผสมดินลูกรัง ม.13 บ้านหนองติ้ว

22 สิงหาคม 2559
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านห้องแซง สายบ้านนายรุ่งโรจน์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านดงยาง สายบ้านนายสำเนียง-นายเสาร์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ทอง สายทางเข้าเจ้าเสด็จ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประมวลภาพกิจกรรม
(วันที่ 7 พ.ค. 2559) เทศบาลตำบลห้องแซงร่วมกับสภาวัฒนธรรม และชาวบ้านในชุมชนห้องแซง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้องแซงในวันที่ 7-8 พ.ค. 2559 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวภูไทห้องแซงให้คงอยู่ถึงบุตรหลาน
โดย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร (นายอำเภอเลิงนกทา) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
30 มีนาคม 2559 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิด"กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 "
ณ โรงเรียนบ้านห้องแซง
โดยมีขบวนนักกีฬาจากทั้ง 19 หมู่บ้านเข้าร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียง

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดยโสธรออกให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในงาน
...............................................
...................................................................................
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
   เทศบัญญัติปี 2560  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนดำเนินงานประจำปี  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่