กระดานสนทนา ทต.ห้องแซง                กระดานสนทนาศิษย์เก่าซ.ค.                    ติดต่อเรา/Contac Us

   หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
  ข้อมูลจำนวนประชากร

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

ท.ต.ห้องแซง

20 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการลงหินคลุกผสมดินลูกรัง หมู่ 10 บ้านโสกสาน
โครงการลงหินคลุกผสมดินลูกรัง หมู่ 3 บ้านห้องคลอง
โครงการก่อสร้างถนนดินลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ 19 บ้านนาหว้า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 5 บ้านห้องแซง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 11 บ้านห้องแซง

16 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 8 บ้านโนนแดง
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกผสมดินลูกรัง หมู่ 14 บ้านกองแก้ว วันทอง ไปบ้านนายพายุ พุฒจันทร์
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกผสมดินลูกรัง หมู่ 6 บ้านท่าศิลา

14 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 17 บ้านนางลำไยถึงบ้านนางทองมี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ 17 บ้านนางลำใยถึงบ้านนางก้าน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านป่าชาด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านโพง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโสกสาน
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงหินคลุกผสมดินลูกรัง หมู่ 14 บ้านร่องคำ เส้นบ้านร่องคำไปหนองม้า
โครงการซ่อมแซมถนนดิน (ข้ามลำห้วยคำบอน) หมู่ 19 บ้านนาหว้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ประมวลภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลห้องแซงง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
   
เทศบาลตำบลห้องแซงร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ
ภูร่มเย็นมโนธรรม(ภูตากแดด) หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง วันที่ 21-22 กันยายน 2559
ภูถ้ำพระ หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด วันที่ 21-22 กันยายน 2559
...............................................
...................................................................................
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
   เทศบัญญัติปี 2560  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2559  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่