กระดานสนทนา ทต.ห้องแซง                กระดานสนทนาศิษย์เก่าซ.ค.                    ติดต่อเรา/Contac Us

   หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
  ข้อมูลจำนวนประชากร

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

ท.ต.ห้องแซง

24 พฤษภาคม 2560
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.2 บ้านโพง

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.13 บ้านหนองติ้ว
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.16 บ้านดงยาง
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.18 บ้านห้องแซง

19 พฤษภาคม 2560
 
 
โครงการจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีตกลงราคา (แยกโครงการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

ประกาศ
ลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลห้องแซงเชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
     นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)" และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการและกิจกรรมดังกล่าว

เทศบาลตำบลห้องแซง ขอเชิญชวนประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติ และขอให้ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตามบ้านเรือน ในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน

 ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนตำบลห้องแซงร่วมกิจกรรมวิ่งธง"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" ร่วมพิธีเปิด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา แล้วเข้าประจำจุดที่ศักดิ์ชัยวิศวกรรมทรงโค้งข้านดอนฮีจุดที่10 รับธงจากตำบลศรีแก้วและนำไปส่งต่อให้ตำบลสามัคคี....ขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ. ยาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมช่วยกันแก้ไข
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น" การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ เพื่อถวายอาลัยพ่อหลวง จัดโดยกองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำบลห้องแซง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดี
เวลา 14.oo น. วันที่ 20 พ.ค.60 นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลห้องแซง ประจำปี 2560 โดยมี นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งชาวตำบลห้องแซงและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
เวลา 11.oo น. วันที่ 18 พ.ค. 60 นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านโสกสาน ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้
...............................................
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายเกตศรี แสงวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติดตำบลห้องแซง
ประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้องแซง โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
อสม. และประชาชนชาวตำบลห้องแซงทั้ง 19 หมู่บ้าน
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
 
   เทศบัญญัติปี 2560  
    ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2560  
     เทศบัญญัติปี 2560  
   แผนพัฒนาสามปี  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559- 2561  
    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  
   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2558-2559  
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่