หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
  กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานงานสำรวจ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานควบคุมการก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซมด้านโยธา งานออกแบบ เขียนแบบและคัดลอกแบบ งานประมาณการงานก่อสร้าง งานวางโครงการก่อสร้าง งานผังเมือง งานสวนสาธารณะ งานสำรวจทางอุทกวิทยาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
นายมานิต  ยลพันธ์
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์สิทธิ์  สวนดี
นายปริญญา   แก่นอินทร์
นายช่างสำรวจ
นายช่างโยธา
นายอนุรักษ์    เจริญตา
นายเดชา   เมืองพิล
นายทนาศักดิ์   นันทวัตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายเสวย   แสงวงศ์
นางสาววรรณวิภา   ไชยะนนท์
นายวิศิษฐ์    แสงวงค์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
ผู้ช่วย
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายจรัญ   แก้วหาญ
นายจักรณรงค์   เพชรไพร
นายเกียรติศักดิ์  เศษแสงศรี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
ผู้ช่วย
นายวิชัย   ห้องแซง
นางเบ็ญจวรรณ   ศรีเทพย์
นายศตวรรษ   ทับแสง
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานผลิตน้ำประปา
   
นายฉลอง   ละคร
   
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
   
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels