หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
 หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
 
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 


ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้องแซง

 


         ตามที่เทศบาลตำบลห้องแซงได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลห้องแซงที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
และมีความประสงค์จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซงแล้ว นั้น
เพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตำบลห้องแซงจึงกำหนดช่องทางในการร้องเรียนร้องหรือร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้

1. ติดต่อด้วยตนเอง
    - ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้องแซง สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ชั้น 2
2. ทางไปรษณีย์
    - ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
3. ทางอินเตอร์เน็ต
    - เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้องแซง www.hongsaeng.go.th
   - ร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลห้องแซ

4. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณชั้น 1 ทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง และหน้าศูนย์ อปพร.
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง
6. หน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลห้องแซง
7. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4577-7014 , 0-4577-7116 ต่อ 12 , 26
8. ทางโทรสาร หมายเลข 0-4577-7014 , 0-4577-7116 ต่อ 16

 
วิธีการ
1.ทำเป็นหนังสือแจ้งข้อมูลหรือเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ระบุปัญหาหรือความเดือดร้อนที่ได้รับ สถานที่ ผู้เกี่ยวข้อง รูปภาพ(ถ้ามี) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
2.ขอรับแบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง
3.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้องแซง
แบบฟอร์ม
    - แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์

    - แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

4.ให้ข้อมูลหรือรายละเอียด พร้อมเอกสาร/หลักฐานแนบ (ถ้ามี)
5.จัดส่งทางช่องทางที่จัดไว้ให้บริการ

ด้วยความปรารถนาดีจาก...ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลห้องแซง

 
       
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels