หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
กองการศึกษา

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานจัดการศึกษางานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
งานพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการเด็ก และเยาวชน งานลูกเสือและยุวกาชาด งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่าย
ทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

                 งานบริหารภายในกอง
                 งานบริหารงาน
                 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                 งานกิจการโรงเรียน
                 งานกีฬาและการท่องเที่ยว
                 งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน
นายพิเชษฐ์  กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
นางสาวมยุรี  แซ่จึง
 
 
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาววิไลลักษณ์   จันดาใส
ผู้ช่วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยาง
นางสาวภัทรา  วรสันต์
นางวันนา  นามศิลป์
นางบรรยาย   แสงวงศ์
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องแซง
 
นางจันทร์ฉาย  ศิริจันทร์
นางสาวทาลิกา  คุณสุทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องแซงเหนือ
นางสาวสุวิมล  ห้องแซง
นางคนึงนิจ   คำแสนโคตร
นางสมถวิล  คุณสุทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องคลอง-ร่องคำ
 
นางศศิประภา  บุตรพรม
 
นางกชกร   ทองเนตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง
 
นางประจวบ   นามษร
 
นางเกียวใจ  ศรีนาคา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศดว.วิเวการาม
นางวานิสา   แก้วหาญ
นางยุพดารัตน์ โคตรฉวะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
 
 
 
นางยุวรัช สีเหลือง
 
 
ผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าชาด
 
นางอุไร  เมืองพิล
 
นางสาวอุมา   เจริญตา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels