หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
      ประมวลภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลห้องแซง
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
งานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
กฎหมายและระเบียบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้องแซง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
  งานตรวจสอบภายใน

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานสุสานและฌาปนสถาน งานพัฒนาชุมชน
งานจัดระเบียบชุมชนงานการกีฬาและสันทนาการ งานพัฒนาชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน งานฝึก
และส่งเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์ งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
และงานสวนสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น 1 งาน ดังนี้
งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ การลงบัญชี การเบิกจ่าย ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การควบคุมเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งเงินอื่นๆ และการจ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
(3) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
(4) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
(5) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
(6) งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
(7) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี
(8) งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
(9) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน
(10) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
(11) งานตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
(12) งานตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ
(13) งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
(14) งานติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
สายการบังคับบัญชา
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลห้องแซง
นายเกตศรี   แสงวงศ์
นายกเทศมนตรี
นางวันทนีย์   ประสบสุข
ปลัด เทศบาล.
นางสาวพิณทิพย์  เมืองพิณ
นักวิขาการตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels