ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
กฎหมายและระเบียบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์เทศบาลตำบลห้องแซง
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
 
Facebook Fanpage เทศบาลตำบลห้องแซง
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง

บวร On Tour " ชุมชนคุณธรรมวัดโพธาราม ผู้ไท ห้องแซง"

 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ

ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง

ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ท.ต.ห้องแซง

(22 พฤษภาคม 2563 )

 ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   - รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

(7 พฤษภาคม 2563 )
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28 เมษายน 2563 )
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 18-010 สายภายในบ้านโพง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 18-010 สายภายในบ้านโพง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 มกราคม 2563 )
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562


ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ประกาศแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
     และควบคุมโรคระบาด โคโรน่าไวรัส (COVID 19) ตามความในมาตร 9 พระราชกำหนด
     การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร
     เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร

มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการชำระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าขยะ และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เทศบาลฯจัดเก็บเอง

 
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

รายชื่อต้องการจ้างแรงงานในตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ ณ ที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก และอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเฟื่องฟ้า ดาพิริยะกิจ โทร 0908486951

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ
     หนังสือรวมผลงานบัญชีนวัตกรรม (ล่าสุด) Download

ข่าวงานราชการ ทุกองค์กร ทั่วประเทศ
 

มุมโต๊ะ : ข่าวงานราชการ

 ประมวลภาพกิจกรรม
29 ก.พ. 2563 นายเกตศรี แสงวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ตำบลห้องแซง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลห้องแซง หน่วยงานการศึกษา ทีมสาธารณสุข และปกครองตำบลห้องแซง
ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
24 ก.พ. 2563 นางวันทนีย์ ประสบสุข ปลัดเทศบาลตำบลห้องแซง
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ทต.ห้องแซงร่วมกิจกรรม จิตอาสา
"เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนา ปรับภูมิทัศน์
วัดป่าจันทวนาราม บ้านห้องแซงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลห้องแซง
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
10 ม.ค. 2563 นายเกตศรี แสงวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการเปิดบ้านหนูน้อยสุขสันต์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องแซงเหนือ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและผลงานของเด็กในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้องแซง ทั้ง 7 แห่ง
ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
วันที่ 27 กันยายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้องแซง
ได้พาเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้องแซงทั้ง 7 แห่ง
จำนวน 100 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์
10 ก.ย. 2562 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนน
แก่ผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลห้องแซง
12 สิงหาคม 2562 " วันแม่แห่งชาติ" นายเกตศรี แสงวงศ์
นายก ทต.ห้องแซง พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน
เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา
ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2562 เทศบาลตำบลห้องแซง
ร่วมกับชาวบ้านโนนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลห้องแซง
ก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ที่ภูร่มเย็นมโนธรรม
(ภูตากแดด) ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
   
 
 
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels