ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์เทศบาลตำบลห้องแซง
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
Facebook Fanpage เทศบาลตำบลห้องแซง
กิจกรรมดี กิจกรรมเด่น ของห้องแซง
 NBT วิถีไทย ตอนชุมชนห้องแซง อ เลิงนกทา 18 ก ย 58
 จากมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11375
           กรมการปกครองภูมิใจเสนอ ของดี "เลิงนกทา"
           คอลัมน์ "ทางเลือกทางรอด" โดย ภาวิณีย์ เจริญ
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา ของ ท.ต.ห้องแซง

ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ท.ต.ห้องแซง


(13 กุมภาพันธ์ 2562 )
 
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูน์พัฒนาเด็กเล็ก ชนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องแซงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


(12 กุมภาพันธ์ 2562 )
 
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูน์พัฒนาเด็กเล็ก ชนาด 51-80 คน
   ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องแซงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(8 กุมภาพันธ์ 2562 )
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13 กันยายน 2561 )
 
ก่อสร้างแพสูบน้ำดิบพร้อมประสานระบบ หมู่ที่ 2 บ้านโพง

(10 กันยายน 2561 )
 
ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านห้องแซงสายข้างโรงเรียนบ้านห้องแซงด้านทิศใต้

(31 สิงหาคม 2561 )
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.17 เส้นนางแตงอ่อน จารุเนตร ไปบ้านนายยุทธนา ผาเวช
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.18 เส้นนางหลุน วุฒิกาญจน์ ไปบ้านนางวานิสากร แสงวงศ์


ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการชำระ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าขยะ และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เทศบาลฯจัดเก็บเอง

 
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ 2558) การฝึกอบรม สัมมนาฯ

รายชื่อต้องการจ้างแรงงานในตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ ณ ที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก และอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเฟื่องฟ้า ดาพิริยะกิจ โทร 0908486951

ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ
     หนังสือรวมผลงานบัญชีนวัตกรรม (ล่าสุด) Download

 ประมวลภาพกิจกรรม
10 ก.ย. 2562 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนน
แก่ผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลห้องแซง
12 สิงหาคม 2562 " วันแม่แห่งชาติ" นายเกตศรี แสงวงศ์
นายก ทต.ห้องแซง พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน
เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา
ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2562 เทศบาลตำบลห้องแซง
ร่วมกับชาวบ้านโนนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลห้องแซง
ก่อสร้างฝายต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ที่ภูร่มเย็นมโนธรรม
(ภูตากแดด) ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
19 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา
เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านท่าศิลา ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
โดยมีส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชน
7 มิ.ย. 2562 นายจำนงค์ บุตรพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง นำสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่2/2561 ณ หอประชุมวิถีอิสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
1 พ.ค. 2562 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ทำกิจกรรม 5ส ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งไม้ประดับ ตัดหญ้า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าสำนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมการจัดทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 ม.ค. 2562 เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา สาธารณสุข และปกครองตำบลห้องแซง ดำเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างสุขอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนรู้รักสามัคคี อันจะเป็นฐานรากในการพัฒนาตำบลและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และแสดงพลังสามัคคีด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค มีผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กับการแสดงเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของชาวเทศบาลตำบลห้องแซง

1 มิ.ย. 2562 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี
บุญบั้งไฟตำบลห้องแซง ประจำปี 2562
ณ วัดโพธาราม ต.ห้องแซง โดยมี สมาชิกสภา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งชาวตำบลห้องแซง
และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

<<< ประมวลภาพกิจกรรม >>>

นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย. 2562 ณ เทศบาลตำบลห้องแซง
30 มึ.ค. 2562 นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้องแซง
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อสม. และชาวตำบลห้องแซง
เข้าร่วมแข่งขันและชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล
1 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. นายเกตศรี แสงวงศ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำไทย ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้องแซง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะบริหาร ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ในสังกัด ทต.ห้องแซง
12 ม.ค.2562 นายเกตศรี  แสงวงศ์ นากยกทต.ห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โดยมีเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดทต.ห้องแซง จำนวน 7 ศูนย์
รวมทั้งเด็กๆและผู้ปกครองในชุมชนตำบลห้องแซงร่วมงาน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องแซงเหนือ
   
 
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels