ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
191
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
33,609
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
77,432
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

        เทศบาลตำบลห้องแซง ได้นำผลการพัฒนาที่ผ่านมาวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตำบล ปัญหาความต้องการในการพัฒนาโดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและคณะกรรมการที่สนับสนุนการจัดทำแผน พิจารณาแล้วสรุปเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลห้องแซงในภาพรวมได้ดังนี้.

 

วิสัยทัศน์

   "พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข ทุกชีวิตต้องดูแล"

 

คำขวัญตำบลห้องแซง

   " ข้าวหอมมะลิขาวสวย ห้วยลิงโจนน้ำใส ถิ่นฐานไกลเมืองพิณ หินสามก้อนค่าล้ำ วัฒนธรรมภูไท "

 

พันธกิจ MISSION

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครบครันได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good government)
 3. พัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา สิ่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 4. พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ให้ครอบคลุม และทั่วถึง
 5. พัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี และห่างไกลยาเสพติด
 6. พัฒนาขีดความสามารถพนักงานในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 7. พัฒนาศักยภาพด้านสวัสดิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีกระบวนการประชาธิปไตย

 

เป้าหมาย (Goal)

 1. ท้องถิ่นพัฒนาแบบถาวรยั่งยืน ก้าวทันสู่อาเซียน
 2. พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี "กินอิ่ม นอนอุ่น" มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. กคน" คือ หัวใจในการพัฒนา และเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ทรงคุณค่าในการดำเนินงานตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 4. งานโครงสร้างพื้นฐาน "น้ำประปาใส ไฟสว่าง หนทางสะดวก"
 5. เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ