ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
71
เดือนที่แล้ว
2,875
ปีนี้
27,698
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
71,521
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 25655 ส.ค. 2565
2การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256212 ม.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 256328 ธ.ค. 2563
4เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25637 ธ.ค. 2563
5พระราชกฤษฎีกา วิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี 254623 ต.ค. 2563
6พระราชบัญญัติ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. พ.ศ. 253423 ต.ค. 2563
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 254223 ต.ค. 2563
8พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ 255823 ต.ค. 2563
9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256023 ต.ค. 2563
10เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 17 ก.ย. 2563
11พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 249623 ก.พ. 2563
12ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 252623 ม.ค. 2563
13เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25637 ม.ค. 2563
14เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.256117 ก.ย. 2561
15 เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.256117 ก.ย. 2561

1