ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
496
เดือนที่แล้ว
2,194
ปีนี้
2,690
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
46,513
ไอพี ของคุณ
35.172.230.154

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)8 ธ.ค. 2565
2ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)8 ธ.ค. 2565
3ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)8 ธ.ค. 2565
4ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)22 ก.ย. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง20 ก.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง18 ก.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเทศบาล27 มิ.ย. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง22 มิ.ย. 2565
9ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการกองสวัสดการสังคม21 มิ.ย. 2565
10ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 61)23 พ.ค. 2565
11ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2 พ.ค. 2565
12ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)9 มี.ค. 2565
13คำสั่งสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้องแซง29 พ.ย. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 631 ส.ค. 2564
15ประกาศอำเภอเลิงนกทา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 201912 ส.ค. 2564
16 ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่องปิดตลาดสด11 ส.ค. 2564
17แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง7 พ.ค. 2564
18ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลห้องแซง9 เม.ย. 2564
19ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง4 ก.พ. 2564
20ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง4 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|