ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,644
เดือนที่แล้ว
2,001
ปีนี้
11,114
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
28,792
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36

4
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 15 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 3 พ.ย. 2564 นายสมใจ  แก้วหาญ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 15 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

03 พฤศจิกายน 2564

ระชุมการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ประชุมการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564 และการจัดทำร่างแผนพฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

29 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 4/2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลห้องแซง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง

28 ตุลาคม 2564

ประชุมประจำเดือนตุลาคม,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง เพื่อให้มีการบริหารจัดการเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปตามหลักธรรมิภบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นภาพลักาณ์ที่ดีขององค์กร สร้างการมีส่วนร่วม และความปรองดองสมานฉันท์ของผู้ปฏิบัติงาน

27 ตุลาคม 2564

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลห้องแซงร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลห้องแซงได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณที่สาธารณะ (ที่พักสงฆ์ป่ากัลยาณธรรมห้องแซง) หมู่ที่ 12 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ ของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงควาสำคัญในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 14 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

18 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

15 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 11 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 11 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

07 ตุลาคม 2564

60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

พิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสุทัศน์  เขื่อนคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนางจันทร์ฉาย  ศิริจันทร์ ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2564 

04 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 10 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 10 (เข็มที่ 2) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และ ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มที่ 1เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 650 ราย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

28 กันยายน 2564

กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลห้องแซงจัดกิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2564

27 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 8 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 8 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 1 , บ้านห้องคลองหมู่ที่ 3 , บ้านหนองบึงหมู่ที่ 4 , บ้านห้องแซงใต้หมู่ที่ 11 , บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 12 , บ้านหนองติ้วหมู่ที่ 13 , บ้านร่องคำหมู่ที่ 14 และบ้านห้องแซงหมู่ที่ 17 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้องแซง

23 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 7 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 7 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 5 , บ้านท่าศิลาหมู่ที่ 6 , บ้านดงยางหมู่ที่ 7 , บ้านโนนแดงหมู่ที่ 8 , บ้านป่าชาดหมู่ที่ 9 , บ้านโสกสานหมู่ที่ 10 , บ้านดงยาง(เหล่านคร)หมู่ที่ 16 และ บ้านห้องแซงหมู่ที่ 18 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

21 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 การทำสบู่ การทำมะพร้าวแก้ว,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 18 กันยายน 2564 สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลห้องแซง สนับสนุนงบประมาณโดย บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 การทำสบู่ การทำมะพร้าวแก้ว

18 กันยายน 2564

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 7  (100 รายการ)