ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
1,299
เดือนที่แล้ว
2,182
ปีนี้
15,035
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
32,713
ไอพี ของคุณ
44.197.230.180

5
ประชุมประจำเดือนตุลาคม,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง เพื่อให้มีการบริหารจัดการเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปตามหลักธรรมิภบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นภาพลักาณ์ที่ดีขององค์กร สร้างการมีส่วนร่วม และความปรองดองสมานฉันท์ของผู้ปฏิบัติงาน

27 ตุลาคม 2564

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลห้องแซงร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลห้องแซงได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณที่สาธารณะ (ที่พักสงฆ์ป่ากัลยาณธรรมห้องแซง) หมู่ที่ 12 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ ของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนภาคเอกชน และมวลชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงควาสำคัญในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 14 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

18 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายวรชาติ  ช่วงโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 13 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

15 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 11 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 11 (เข็มที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

07 ตุลาคม 2564

60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

พิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสุทัศน์  เขื่อนคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนางจันทร์ฉาย  ศิริจันทร์ ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2564 

04 ตุลาคม 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 10 (เข็มที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 28 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 10 (เข็มที่ 2) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และ ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มที่ 1เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมจำนวน 650 ราย ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

28 กันยายน 2564

กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 27 กันยายน 2564 นางละเอียด ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง พร้อมด้วยคณะบริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลห้องแซงจัดกิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้กับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 30 กันยายน 2564

27 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 8 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 22 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 8 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 1 , บ้านห้องคลองหมู่ที่ 3 , บ้านหนองบึงหมู่ที่ 4 , บ้านห้องแซงใต้หมู่ที่ 11 , บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 12 , บ้านหนองติ้วหมู่ที่ 13 , บ้านร่องคำหมู่ที่ 14 และบ้านห้องแซงหมู่ที่ 17 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 23 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้องแซง

23 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 7 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 7 (เข็มที่ 2 รอบที่ 3) กลุ่มเป้าหมายได้แก่บ้านห้องแซงหมู่ที่ 5 , บ้านท่าศิลาหมู่ที่ 6 , บ้านดงยางหมู่ที่ 7 , บ้านโนนแดงหมู่ที่ 8 , บ้านป่าชาดหมู่ที่ 9 , บ้านโสกสานหมู่ที่ 10 , บ้านดงยาง(เหล่านคร)หมู่ที่ 16 และ บ้านห้องแซงหมู่ที่ 18 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

21 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 การทำสบู่ การทำมะพร้าวแก้ว,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 18 กันยายน 2564 สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลห้องแซง สนับสนุนงบประมาณโดย บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 การทำสบู่ การทำมะพร้าวแก้ว

18 กันยายน 2564

โครงการอบรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกาอบรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ ผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลห้องแซง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลห้องแซง ณ ห้องประชุมลำแซง เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้องแซง

15 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 2),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 2) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

15 กันยายน 2564

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 1),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางละเอียด  ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครั้งที่ 6 (เข็มที่ 2 รอบที่ 1) ตามมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเทศบาลตำบลห้องแซง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องแซง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชาด ณ หอประชุมสิงหรา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

14 กันยายน 2564

|<<<12345678>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 8  (112 รายการ)