ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,644
เดือนที่แล้ว
2,001
ปีนี้
11,114
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
28,792
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

คำขวัญตำบลห้องแซง

          " ข้าวหอมมะลิขาวสวย ห้วยลิงโจนน้ำใส ถิ่นฐานไกลเมืองพิณ หินสามก้อนค่าล้ำ วัฒนธรรมภูไท "

ประวัติความเป็นมา

       องค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้รับการปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มาเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีภารกิจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 19 หมู่บ้าน แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-

  1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง , รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี เป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดของเทศบาลตำบล ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพนักงาน/ข้าราชการของท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง
  2. ฝ่ายสภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ที่มาจากการเลือกตั้ง และมีประธานสภาที่มาจากการคัดเลือกจากสมาชิกกันเองในสภาฯ มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองข้อบัญญัติท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สนับสนุนหรือตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่น การเป็นตัวแทนของประชาชนในการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการยื่นกระทู้สอบถามการทำงานของฝ่ายบริหาร

 

โครงสร้างการบริหารงานที่ผ่านมา

1.มีการเลือกตั้งครั้งแรก วันที่ 28 เมษายน 2539 ประกอบด้วย

     - นายปัญญา ห้องแซง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง)

     - นายบุญมา คุณสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.

     สำหรับการเลือกตั้งครั้งแรก มีสมาชิกโดยตำแหน่ง 15 คน และสมาชิกโดยการเลือกตั้ง 28 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน

 

2.เลือกตั้งครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2543 ประกอบด้วย

     - นายสุริยา ทับแสง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (โดยการเลือกตั้งกันเองของ สมาชิก อบต.)

     - นายธนาสิน บุตรวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.

     มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 34 คน

 

3.เลือกตั้งครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 แยกเป็น

    3.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

        - นายกิติชัย ห้องแซง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (โดยการเลือกตั้งของประชาชน)

        - นายธนาสิน บุตรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองนายก อบต. คนที่ 1

        - นายคำนวณศักดิ์ มูลสาร ดำรงตำแหน่งรองนายก อบต. คนที่ 2

        - นายชูศักดิ์ ณ จำปาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายก อบต.

    3.2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        - นายกอนศรี ห้องแซง ดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.

        - นายทวี แก้วหาญ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบต.

        - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.

         มีสมาชิกสภา อบต. ทั้งสิ้น 38 คน

 

4.เลือกตั้งครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551 แยกเป็น

    4.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

        - นายกิติชัย ห้องแซง ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี (โดยการเลือกตั้งของประชาชน)

        - นายธนาสิน บุตรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

        - นายสวัสดิ์ แสงวงค์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2

        - นายบุญเรือง  กางพาพันธ์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2 (แทนนายสวัสดิ์  แสงวงค์ ที่ลาออก)

        - นางเพ็ญศรี แสนทำพล ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี

    4.2 สภาเทศบาลตำบลห้องแซง

        - นายสุริยา ทับแสง ดำรงตำแหน่งประธานสภา

        - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา

        - นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา

     มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น 12 คน

 

5.เลือกตั้งครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 แยกเป็น

     5.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

          - นายเกตศรี แสงวงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี (โดยการเลือกตั้งของประชาชน)

          - นายวิจารณ์ มาศขาว ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

          - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2

          - นายสวัสดิ์ แสงวงค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี

     5.2 สภาเทศบาลตำบลห้องแซง

          - นายวรชาติ ช่วงโชติ ดำรงตำแหน่งประธานสภา

          - นายประยงค์ ห้องแซง ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา

          - นางวันทนีย์ ประสบสุข ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา

     มีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น 12 คน

 

6.คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่หมดวาระหลัง 1 ม.ค.58 ดำรงตำแหน่งต่อไป

         ดังนั้นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องแซงจึงดำรงตำแหน่งต่อไปตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป แยกเป็น

     6.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

          - นายเกตศรี แสงวงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี

          - นายวิจารณ์ มาศขาว ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1

          - นายจำนงค์ บุตรพรม ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2

          - นายทรงชัย  บุญสงค์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี

     6.2 สภาเทศบาลตำบลห้องแซง

          - นายวรชาติ ช่วงโชติ ดำรงตำแหน่งประธานสภา

          - นายทวี  แก้วหาญ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา

          - จ่าเอกอิสระพงศ์  บุญทันเอกธนัช ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา

          ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น 11 คน (เนื่องจากนายประยงค์  ห้องแซง เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561)

          ** กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นทั้งฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลจึงพ้นจากตำแหน่งของวาระพิเศษ