ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
604
ปีนี้
895
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
895
ไอพี ของคุณ
34.201.3.10

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง

 

         นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ต่อสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลห้องแซง สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 โดยสรุปนโยบายได้ดังนี้

1.นโยบายโดยรวม

         " ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวห้องแซงให้กินอิ่ม นอนอุ่น หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งลานกีฬา ตลาดกลางยางพารา และผลผลิตทางการเกษตร หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งวิสาหกิจชุมชน สัญญาณ wi-fi ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้องแซง "

 

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเทศบาลตำบลห้องแซง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

         2.1 สร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ โดยการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้าฯลฯ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและสามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นได้ในอนาคต

         2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

         2.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างตามบริเวณถนน ทั่วเขตเทศบาล พร้อมบำรุงรักษาให้ใช้งานตลอดเวลา

         2.4 ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

         2.5 จัดหาและพัฒนาระบบน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน

        

3.นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

         จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต เพื่ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

         3.1 สนับสนุนงบประมาณในการบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

         3.2 สนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในทุกชุมชน

         3.3 สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไม่ให้แพร่ระบาดในท้องถิ่น

         3.4 จัดระบบการเก็บขยะให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดหาถังขยะให้บริการในชุมชนอย่างทั่วถึง

         3.5 ส่งเสริมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าของท้องถิ่น

         

4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

         พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยให้มีความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ดังนี้

         4.1 สร้างโอกาสและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการสนับสนุนการให้ความรู้และฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความชำนาญ ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ

         4.2 พัฒนาตลาดสดให้ได้ระดับมาตรฐานโดยการจัดระเบียบร้านค้าให้สะอาดเรียบร้อย น่ามอง

         4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร

         4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าในชุมชน (OTOP) และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป

 

5.นโยบาย ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

         5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของท้องถิ่น สนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สำคัญต่างๆ และร่วมมือช่วยเผยแพร่ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป

         5.2 ส่งเสริมการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อคุณภาพของเยาวชนและประชาชน

         5.3 ให้การสงเคราะห์สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

         5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภท รณรงค์ให้เยาวชนประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดยถือเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  

         5.5 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

        5.6 ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการมีส่วนร่วมการบริการสาธารณสุข

         5.7 ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทมาตลอดจนเยียวยาบำบัดรักษาผู้ติดยาหรือหลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม

         5.8 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีต่างๆ และบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสม

 

6.นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

         6.1 เน้นการบริหารเชิงรุกและสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขและประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงานเทศบาล ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

         6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

         6.3 จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ

         6.4 จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลและหน่วยงานอื่น รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่มีประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของเทศบาล

         6.5 เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน

         6.6 ให้การบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทำให้ประชาชนพึงพอใจ โดยการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น เช่น งานทะเบียนราษฎร์ งานภาษีอากร

         6.7 สานต่อโครงการที่มีการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น

         6.8 พัฒนาระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยพัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม

         6.9 ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชน