ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
0
เดือนนี้
1,644
เดือนที่แล้ว
2,001
ปีนี้
11,114
ปีที่แล้ว
16,207
ทั้งหมด
28,792
ไอพี ของคุณ
18.206.14.36

ประวัติเทศบาล


        องค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้รับการปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มาเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีภารกิจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 19 หมู่บ้าน
แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-
        1. ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพนักงาน/ข้าราชการของท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง
        2. ฝ่ายสภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง และมีประธานสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกจากสมาชิกกันเองในสภาฯ มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองข้อบัญญัติท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สนับสนุนหรือตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่นการเป็นตัวแทนของประชาชนในการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการยื่นกระทู้สอบถามการทำงานของฝ่ายบริหาร