เกี่ยวกับเทศบาลตำบลห้องแซง           กระดานสนทนา ทต.ห้องแซง                   กระดานสนทนาศิษย์เก่าซ.ค.
   หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
  ข้อมูลจำนวนประชากรตำบลห้องแซง

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ อปพร.
หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน (FR)
ทต.ห้องแซง แจ้งเหตุ
โทร.045-777373
แผนการพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการพัฒนาสามปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
ลิ้งค์น่าสนใจ
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่

          กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ
งานเกี่ยวกับการจักทำงานงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ
งานการทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำ
งบทดรองประจำเดือน ประจำปี งานการพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับภาษี
อากรต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้


                
งานบริหารภายในกอง
                 งานการเงินและบัญชี
                 งานการเงิน
                 งานการบัญชี
                 งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
                 งานการจัดเก็บรายได้
ทำเนียบบุคลากรกองคลัง
นางสาวพัชรี   ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจงจิต  ห้องแซง
นางรัตฏิยาภรณ์  ห้องแซง
นางเบญจมาศ  ละคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวรุ่งนภา  ห้องแซง
นางนราภรณ์   ไชยสุริยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วย
นางสาววรรณวิภา   ไชยะนนท์
นางสาวจิราพร   ช่วงโชติ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : abt_hongseang@hotmail.com เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels