เกี่ยวกับเทศบาลตำบลห้องแซง           กระดานสนทนา ทต.ห้องแซง                   กระดานสนทนาศิษย์เก่าซ.ค.
  หน้าแรก
  ประวัติบ้านห้องแซง
  ฝ่ายบริหาร
  สภาเทศบาล
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท
ส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
กองคลัง
          กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ
งานเกี่ยวกับการจักทำงานงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ
งานการทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำ
งบทดรองประจำเดือน ประจำปี งานการพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับภาษี
อากรต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้


                
งานบริหารภายในกอง
                 งานการเงินและบัญชี
                 งานการเงิน
                 งานการบัญชี
                 งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
                 งานการจัดเก็บรายได้
 
ทำเนียบบุคลากรกองคลัง
นางสาวพัชรี   ทองคุน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจงจิต  ห้องแซง
นางรัตฏิยาภรณ์  ห้องแซง
นางเบญจมาศ  ละคร
นัิกวิชาการเิงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางรุ่งนภา  คุณาวัน
นางนราภรณ์   ไชยสุริยงค์
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วย
นางสาววรรณวิภา   ไชยะนนท์
นางสาวจิราพร   ช่วงโชติ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : abt_hongseang@hotmail.com เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels