หน้าหลัก
  ประวัติบ้านห้องแซง
   วิสัยทัศน์
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โลโก้เทศบาล
  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ของเทศบาลตำบลห้องแซง
 แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
ข้อมูลตำบลสุขภาวะตำบลห้องแซง ปี 59

โตรงสร้าง

  คณะบริหาร
  สมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุข
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  กองส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ อปพร.
หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน (FR)
ทต.ห้องแซง แจ้งเหตุ
โทร.045-777373
ลิ้งค์น่าสนใจ
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่

          กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ
งานเกี่ยวกับการจักทำงานงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ
งานการทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำ
งบทดรองประจำเดือน ประจำปี งานการพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ งานเกี่ยวกับภาษี
อากรต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้


                
งานบริหารภายในกอง
                 งานการเงินและบัญชี
                 งานการเงิน
                 งานการบัญชี
                 งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
                 งานการจัดเก็บรายได้
ทำเนียบบุคลากรกองคลัง
นางสาวพัชรี   ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจงจิต  ห้องแซง
นางรัตฏิยาภรณ์  ห้องแซง
นางเบญจมาศ  ละคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวรุ่งนภา  ห้องแซง
 
นางนราภรณ์   ไชยสุริยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
ผู้ช่วย

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels