หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
      ประมวลภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลห้องแซง
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
งานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
กฎหมายและระเบียบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้องแซง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
  ประมวลภาพกิจกรรมผู้บริหาร
   
   
   
29 ก.พ. 2563 นายเกตศรี แสงวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ตำบลห้องแซง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลห้องแซง หน่วยงานการศึกษา ทีมสาธารณสุข และปกครองตำบลห้องแซง
ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
วันที่ 27 กันยายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้องแซง
ได้พาเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้องแซงทั้ง 7 แห่ง
จำนวน 100 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์
10 ก.ย. 2562 นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางถนน
แก่ผู้นำชุมชน ณ เทศบาลตำบลห้องแซง
12 สิงหาคม 2562 " วันแม่แห่งชาติ" นายเกตศรี แสงวงศ์
นายก ทต.ห้องแซง พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน
เทศบาลตำบลห้องแซง ร่วมกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา
   

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels