หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
   สำนักปลัดเทศบาล


                 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้
เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ ตลอดจน
กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยเทศบาล นโยบายของคณะผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานธุรการ งานบุคคล งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

                งานบริหารทั่วไป
                งานนโยบายและแผน
               
งานนิติการ
                งานการเจ้าหน้าที่
                งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                งานกิจการสภา

จ่าเอกฟ้าล้อม   จันทพา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกอิสระพงศ์ บุญทันเอกธนัช
นางสาววารุณี   ห้องแซง
นางสาวชนิดา   ห้องแซง
เจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จ่าเอกพิชิต  ไชยแสง  
นายคมกริช  ประทุมทอง
นายสุวพงษ์   โพธิ์เบี้ยศรี
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  
นิติกร
2222    
นายคมสัน    อรมาศ
นางกัลยรัตน์   สวนดี
นายวิจิตร   ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
นางน้ำอ้อย   พูลสวัสดิ์
นายศรีทอง  ห้องแซง
นายวิสันต์  นันทวัตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
พนักงานรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร
นักการ
นายธีระพงษ์  เมฆชัยภักดิ์
นางธานี  เมืองพิล
นายเจริญทรัพย์  มาศขาว
คนสวน
แม่บ้าน
พนักงานขับรถ
   
นายจีรวัฒน์  นามษร
 
พนักงานขับรถ
 

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels