หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/สอบราคา
ภาครัฐ
 ข่าวประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประมูลราคา /จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้องแซง
 
(13 กุมภาพันธ์ 2562 )
 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูน์พัฒนาเด็กเล็ก ชนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องแซงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก. 01
    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4
    แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)
    แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6
    Factor F อาคาร
    แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคา

(12 กุมภาพันธ์ 2562 )
 ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูน์พัฒนาเด็กเล็ก ชนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้องแซงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก. 01
    แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6
    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4
    แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)
    Factor F อาคาร
    แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคา
(8 กุมภาพันธ์ 2562 )
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)

(13 กันยายน 2561 )
 ก่อสร้างแพสูบน้ำดิบพร้อมประสานระบบ หมู่ที่ 2 บ้านโพง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)
(10 กันยายน 2561 )
 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านห้องแซงสายข้างโรงเรียนบ้านห้องแซงด้านทิศใต้
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)
(31 สิงหาคม 2561 )
 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.17 เส้นนางแตงอ่อน จารุเนตร ไปบ้านนายยุทธนา ผาเวช
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.18 เส้นนางหลุน วุฒิกาญจน์ ไปบ้านนางวานิสากร แสงวงศ์
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)

(20 สิงหาคม 2561 )

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านโนนแดง สายภูตากแดดไปโป่งฟาน
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน ช่วงที่ 1

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.19 บ้านนาหว้า สายประปาไปห้วยโพงตอนล่าง
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน ช่วงที่ 1

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านท่าศิลา สายบ้านนางพูนไปนานายพิรมณ์
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน ช่วงที่ 1

(18 มิถุนายน 2561 )
 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.8 บ้านโนนแดง เส้นภูช้างผาไปบ้านโสกสาน
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน ช่วงที่ 1
    
- บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน ช่วงที่ 2
(15 พฤษภาคม 2561 )

 งานติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ม.14 บ้านร่องคำ
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 1
    
- บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 2

 งานติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ม.4 หนองบึง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 1
    
- บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 2

 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.15 บ้านโพง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 1
    
- บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 2

  ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.5 บ้านห้องแซง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 1
    
- บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน หน้า 2

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านโพธิ์ทอง เริ่มจากบ้านนางศรี ไปหน้าวัดโพธาราม
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (ปร.4)

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.8 บ้านโนนแดง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (ปร.4)

(8 พฤษภาคม 2561 )
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.14 บ้านร่องคำ เส้นบ้านร่องคำเชื่อบ้านเกษตรพัฒนา ตำบลสามัคคี
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)
(4 พฤษภาคม 2561 )
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.6 บ้านท่าศิลา สายภูอ่างทอง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)
(30 เมษายน 2561 )
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.15 บ้านโพง เส้นสวนลำไย
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)
(26 เมษายน 2561 )
 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตร ม.4 บ้านหนองบึง สายถ้ำแซง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)
(15 มีนาคม 2561 )
 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 17 บ้านดงยาง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)
(27 กุมภาพันธ์ 2561 )

 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านป่าชาด
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.11 บ้านห้องแซง
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)

(14 กุมภาพันธ์ 2561 )

 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านห้องคลอง ม. 3
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)

 ลงหินคลุกผสมลูกรังถนนเพื่อการเกษตร
    
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
    
- สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
    - ประมาณการโครงการ (ปร.4)

   
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : saeng@hongsaeng.go.th เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels