ประวัติบ้านห้องแซง
ภูถ้ำพระ
ห้วยลิงโจน
ภูร่มเย็นมโนธรรม(ภูตากแดด)
แผนที่ตำบลห้องแซง
วีดีทัศน์เพลงศิลปินภูไทห้องแซง..........
 
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลห้องแซง
ด้านลักษณะที่ตั้งอาณาเขต เขตการปกครอง

      สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลห้องแซง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงบนแนวเทือกเขาเล็กๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ประมาณ ร้อยละ 50 เป็นป่าไม้มีลำน้ำขนาดเล็ก คือ ลำเซบายไหลผ่านและมีอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ในการเกษตร
      เทศบาลตำบลห้องแซง มีเนื้อที่ 135.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,569 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเลิงนกทา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 21 กิโลเมตร ระยะทางห่างจาก จังหวัดยโสธร 85 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
              ทิศเหนือ - จด ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
              ทิศตะวันออก - จด ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
              ทิศใต้ - จด ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
              ทิศตะวันตก - จด ต.โคกสว่าง และ ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
      เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน 2,871 หลังคาเรือน
      จำนวนประชากร จำนวนประชากรทั้งหมด 11,337 คน แยกเป็นชาย 5,697 คน หญิง 5,640 คน
การคมนาคม
      ทางหลวงแผ่นดินสาย 2136 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว

      มีหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมภูไทห้องแซง , อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน , ภูร่มเย็นมโนธรรม และภูถ้ำพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ