หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลห้องแซง


        เทศบาลตำบลห้องแซง ได้นำผลการพัฒนาที่ผ่านมาวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตำบล ปัญหาความต้องการในการพัฒนาโดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการและคณะกรรมการที่สนับสนุนการจัดทำแผน พิจารณาแล้วสรุปเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลห้องแซงในภาพรวมได้ดังนี้.-


วิสัยทัศน์


                   "พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ชาวประชามีสุข ทุกชีวิตต้องดูแล"
คำขวัญตำบลห้องแซง

          " ข้าวหอมมะลิขาวสวย ห้วยลิงโจนน้ำใส ถิ่นฐานไกลเมืองพิณ หินสามก้อนค่าล้ำ วัฒนธรรมภูไท "


พันธกิจ MISSION

          1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ครบครันได้มาตรฐาน
          2. พัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good government)
          3. พัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา สิ่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
          4. พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน ให้ครอบคลุม และทั่วถึง
          5. พัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี และห่างไกลยาเสพติด
          6. พัฒนาขีดความสามารถพนักงานในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          7. พัฒนาศักยภาพด้านสวัสดิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยวิธีกระบวนการประชาธิปไตย


เป้าหมาย (Goal)

          1. ท้องถิ่นพัฒนาแบบถาวรยั่งยืน ก้าวทันสู่อาเซียน
          2. พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี "กินอิ่ม นอนอุ่น" มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          3. กคน" คือ หัวใจในการพัฒนา และเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ทรงคุณค่าในการดำเนินงานตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
          4. งานโครงสร้างพื้นฐาน "น้ำประปาใส ไฟสว่าง หนทางสะดวก"
          5. เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : abt_hongseang@hotmail.com เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels