หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลห้องแซง
แผนที่ตำบลห้องแซง
ข้อมูลจำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 ประวัติบ้านห้องแซง
 ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยว
 โลโก้เทศบาล
 ติดต่อเรา
 
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แนวทางการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
บุคลากร
คณะบริหาร
สมาชิกสภา
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 แผนพัฒนาสามปี
  แผนดำเนินงาน
  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
งบประมาณ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
งบแสดงฐานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน
แจ้งแนวทางการโอนงบประมาณ
แจ้งแนวทางการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือติดต่อราชการสำหรับประชาชน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สถิติผู้ใช้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลห้องแซง
ประกาศลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลห้องแซง
กฤหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติ
 
เอกสารเผยแพร่ของเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
E-Service
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ร้องเรียนร้องทุกช์ Online
 
 
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
เชิญร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่นี่
 
 
 
 
 
 
กำเนิดธงสยาม
 
เข้าใช้งานอีเมล์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 
 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง

         นายเกตศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ต่อสภาเทศบาลตำบลห้องแซง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลห้องแซง สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 โดยสรุปนโยบายได้ดังนี้

1.นโยบายโดยรวม
         " ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวห้องแซงให้กินอิ่ม นอนอุ่น หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งลานกีฬา ตลาดกลางยางพารา และผลผลิตทางการเกษตร หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งวิสาหกิจชุมชน สัญญาณ wi-fi ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้องแซง "

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเทศบาลตำบลห้องแซง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
         2.1 สร้างและปรับปรุงสาธารณูปการ โดยการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้าฯลฯ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและสามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นได้ในอนาคต
         2.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
         2.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างตามบริเวณถนน ทั่วเขตเทศบาล พร้อมบำรุงรักษาให้ใช้งานตลอดเวลา
         2.4 ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้
         2.5 จัดหาและพัฒนาระบบน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน
         
3.นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
         จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิต เพื่ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
         3.1 สนับสนุนงบประมาณในการบริการทางสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
         3.2 สนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในทุกชุมชน
         3.3 สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไม่ให้แพร่ระบาดในท้องถิ่น
         3.4 จัดระบบการเก็บขยะให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดหาถังขยะให้บริการในชุมชนอย่างทั่วถึง
         3.5 ส่งเสริมการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์ให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าของท้องถิ่น
         
4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ
         พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยให้มีความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน ดังนี้
         4.1 สร้างโอกาสและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการสนับสนุนการให้ความรู้และฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความชำนาญ ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ
         4.2 พัฒนาตลาดสดให้ได้ระดับมาตรฐานโดยการจัดระเบียบร้านค้าให้สะอาดเรียบร้อย น่ามอง
         4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร
         4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าในชุมชน (OTOP) และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป
5.นโยบาย ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
         5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของท้องถิ่น สนับสนุนบทบาทของผู้นำชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สำคัญต่างๆ และร่วมมือช่วยเผยแพร่ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป
         5.2 ส่งเสริมการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อคุณภาพของเยาวชนและประชาชน
         5.3 ให้การสงเคราะห์สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พร้อมได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
         5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภท รณรงค์ให้เยาวชนประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดยถือเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า   
         5.5 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
        5.6 ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และการมีส่วนร่วมการบริการสาธารณสุข 
         5.7 ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทมาตลอดจนเยียวยาบำบัดรักษาผู้ติดยาหรือหลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
         5.8 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีต่างๆ และบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสม
6.นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
         6.1 เน้นการบริหารเชิงรุกและสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขและประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงานเทศบาล ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
         6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน เสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
         6.3 จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ
         6.4 จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลและหน่วยงานอื่น รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่มีประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของเทศบาล
         6.5 เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน
         6.6 ให้การบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทำให้ประชาชนพึงพอใจ โดยการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น เช่น งานทะเบียนราษฎร์ งานภาษีอากร
         6.7 สานต่อโครงการที่มีการดำเนินงานที่โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น
         6.8 พัฒนาระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยพัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม
         6.9 ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชน

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลห้องแซง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์
045-777116 , 045-777197 , 045-777014 Fax : 045-777116 , 045-777197 , 045-777014 ต่อ 16
Email : abt_hongseang@hotmail.com เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีเมื่อดูที่ 1024 X 768 pixels